Close

     UppicThai

กดที่ เลือกไฟล์ เพื่อทำการเลือกไฟล์ที่จะอัพโหลด
คำแนะนำ: คุณสามารถอัพโหลดหลายๆไฟล์ได้พร้อมกัน
โดยกด Ctrl ค้างไว้ในขณะเลือก หรือ กด CMD ค้างไว้ในขณะเลือก

สำหรับแชร์รูปภาพหรือข้อความชั่วคราว
สามารถกำหนดเวลาหมดอายุของไฟล์ได้ โดยอายุไฟล์สูงสุดถึง 1 ปี

กำหนดวันหมดอายุของไฟล์

กรุณากรอก URL ของรูปภาพที่ต้องการจะอัพโหลด

ย่อขนาดรูปภาพ ระบบจะทำการย่อขนาดภาพตามที่คุณต้องการ (เช่น 800px เป็นต้น)
กำหนดความกว้าง ในรูปแบบของพิกเซล(pixels)
*เราจะกำหนดอัตราส่วนให้เพื่อความสมดุลของภาพอัตโนมัติ